Obchodné podmienky – donáška obedového menu

1. Všeobecné podmienky
Predávajúcim je spoločnosť Burda s.r.o., Toryská 14, 040 11 Košice, prevádzka Masarykova 14/B, 08001 Prešov,  ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, OR PO 3302/P, IČO :  31 593 470, DIČ : 2021297245, tel. +421 907 953 425, e-mail: mail@mojobed.sk (ďalej len predávajúci).

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom dodania služby, ktorý predávajúci ponúka.

Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral dodanie služby, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tejto služby.

Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. Objednávka
Uzávierka objednávok na budúci týždeň je vždy v sobotu o 09:00 hod. Po tomto termíne prijímame objednávky na obedy minimálne 24 hod. pred poskytnutím služby. Pri obedoch objednaných po uzávierke, ktoré nebudeme vedieť dodať z dôvodu nedostatku surovín, budú ponúknuté „last minute“ obedy uvedené na www.mojobed.sk, ktoré je tiež možné objednať v deň dodania služby výlučne telefonicky, do 09:00 hod. na tel. 0907 953 425.

Pre objednanie obedového menu je nutné byť zaregistrovaný a prihlásený v online shope na www.mojobed.sk, alebo sa táto objednávka dá vykonať emailom na : mail@mojobed.sk, alebo  telefonicky na tel.čísle 0907 953425.

Pokiaľ nie je objednávka potvrdená elektronicky alebo telefónom zo strany poskytovateľa služby, tá sa považuje za nevybavenú.

3. Zrušenie objednávky
Zrušenie objednávky sa dá vykonať elektronicky emailom na mail@mojoobed.sk alebo telefonicky (0907 953425) najneskôr v deň  poskytnutia služby v čase do 09.00.

4. Platba
Platbu je možné zrealizovať:

Osobne na prevádzke počas otváracích hodín prevádzky (06.00 – 15.00), alebo pri prevzatí tovaru pri dovoze, a to hotovosťou, gastro lístkami.

5. Dodacie a platobné podmienky
Cena za dovoz v rámci mesta Prešov je zahrnutá v cene jedla.
Predávajúci sa zaväzuje:

– dodať správny druh a množstvojedla tak, ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene.

– adekvátne zabaliť jedlo a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania – v čase cca 10.15 -13.15.
– v prípade ak objednávku nie je možné splniť (dodať) bude zákazník kontaktovaný operátorom a bude mu ponúknutý podobný produkt.
– v prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný operátorom na dohodnutie ďalšieho postupu.
– vystaviť a priložiť daňový doklad – pokladničný blok.

Kupujúci sa zaväzuje:
Prevziať objednané jedlo a zaplatiť za objednané jedlo

6. Reklamácie
Reklamácie sú vybavované :

– telefonicky denne v čase od 7:00 do 15:00 na tel. č. 0907 953425
– prostredníctvom kuriéra spoločnosti Burda s.r.o
– osobne na príslušnej prevádzke počas otváracej doby

7. Záruka
Záruka platí max. 60 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovať ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru. Predmetom reklamácie pri dodaní kuriérskou službou nemôže byť dodržanie výdajnej teploty menu. V prípade špecifickej reklamácii je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 75% objemu z tovaru. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia).

Spôsob vrátenia tovaru :
osobne
prostredníctvom kuriéra mojobed.sk

Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie :

pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti pri bezhotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime do 5 dní dobropisom na účet platiteľa v prípade súhlasu zákazníka bude dobropisovaná čiastka odrátaná z ceny najbližšie poskytnutej služby .

8. Ochrana osobných údajov
8.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu mojobed.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“).
8.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.
8.3 Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod mojobed.sk, zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, , adresa, telefón, e-mail .
Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
8.4 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe.
Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail mail@mojobed.sk. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.
Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:
Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
9. Záverečné informácie
9.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Okresné riaditeľstvo PZ Vajanského 32, 080 01 Prešov, a Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.
9.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.